Digits numerand:

Digits numerador:

Números Pokemon

Errors: 0

  1. Apreta el botó Iniciar per començar
  2. Fes click sobre el personatge que apareix (no mantinguis apretat el botó del ratolí)
  3. Desplaça el personatge amb el ratolí fins el valor que resol la X de la operació